Regulamin

Regulamin portalu mPress.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z serwisu „mPress.pl” (zwanego dalej „Serwisem”) oraz zasady świadczenia usług informacyjnych.
2. Serwis to witryna internetowa funkcjonująca pod adresem mpress.pl oraz wszystkie jej podstrony.
3. Wydawcą serwisu jest OTO360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 83A/332, NIP: 8172195229.
Kontakt z mPress.pl.pl jest możliwy w formie elektronicznej pod adresem e–mail: (redakcja@mpress.pl) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
4. Serwis świadczy usługi drogą internetową, polegające w szczególności na publikowaniu informacji prasowych i o charakterze prasowym
5. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba fizyczna korzystająca z Usług. Może być nią osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z usług. Korzystanie z usług Serwisu jest możliwe pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
7. Administrator Serwisu posiada prawo do ograniczenia dostępu do poszczególnych treści lub funkcji serwisu, według przyjętych przez siebie kryteriów, w tym uzależnienia ich od uiszczenia opłaty lub innych wskazanych przez siebie okoliczności.
8. Serwis zastrzega, że w skład Serwisu nie wchodzi powierzchnia udostępniana osobom trzecim, w szczególności w związku ze świadczeniem przez nie usług reklamowych. Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące tych powierzchni powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotów, którym przysługują w danym momencie.
9. Regulamin Serwisu jest dostępny dla Użytkowników pod adresem: https://mpress.pl/regulamin

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika to posiadanie urządzeń multimedialnych z dostępem do Internetu (w szczególności: komputer, tablet, telefon). Wskazane urządzenia muszą posiadać jedną z popularnych przeglądarek internetowych.
2. Dla prawidłowego działania Serwisu wymagane jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies (więcej w rozdziale V. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI niniejszego Regulaminu). Ponadto korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji specjalnych wtyczek zewnętrznych, które pozwalają obsługiwać Java, Flash i inne technologie.
3. Serwis dokłada starań, by umożliwić korzystanie z portalu użytkownikom wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, wszelkich typów połączeń internetowych oraz typów urządzeń elektronicznych (w tym komputerów, tabletów, telefonów i telewizorów). Serwis zastrzega jednak, że nie ponosi odpowiedzialności jeśli urządzenie Użytkownika nie będzie w stanie prawidłowo emitować treści w nim zawartych.
4. Serwis może uzależnić dostęp do niektórych funkcji od posiadania konta w usłudze zewnętrznej.
5.
1. Koszty związane z pozyskiwaniem, tworzeniem i publikowaniem treści w Serwisie pozyskiwane są z realizowanych przez Serwis świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz podmiotów trzecich.
2. Serwis zastrzega możliwość zablokowania dostępu do artykułu w przypadku wyłączenia możliwości wyświetlania reklam w Serwisie przez Użytkownika.

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH

1. Wszelkie treści opublikowane w Serwisie, w szczególności artykuły, zdjęcia, filmy i grafiki podlegają ochronie prawnej. Należą do mPress.pl lub do podmiotów współpracujących z Serwisem.
2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści, jeśli przekracza to zakres pojęcia „dozwolonego użytku” zdefiniowanego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie treści jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Serwisu.
3. W celu uzyskania zgody o której mowa w pkt. 2., należy skontaktować się z Serwisem. Kontakt z Serwisem jest możliwy w formie elektronicznej pod adresem e–mail: (redakcja@mpress.pl) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
4. Serwis udziela zgody na linkowanie bezpośrednio do artykułów Serwisu.
6. Użytkownik publikujący treści za pośrednictwem komentarzy oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa (w tym m.in. do całych tekstów, filmów, grafik oraz dźwięków bądź ich fragmentów) lub wykorzystuje je zgodnie z właściwą licencją i odpowiednio oznacza.
7. Użytkownik oświadcza, że w przypadku gdy publikowane przez niego treści w Serwisie naruszają prawo (w szczególności prawo autorskie) bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z przepisów.
8. W związku z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002, Serwis oświadcza, że oferuje pełną współpracę w celu eliminacji treści naruszających prawo autorskie przez jego Użytkowników. Jednocześnie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania jego Użytkowników.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu w zgodzie z jego przeznaczeniem, przede wszystkim poprzez przeglądanie i zapoznawanie się z jego treściami.
2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, normami społecznymi, obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego w Internecie (tzw. netykieta) oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności jest zobowiązany do powstrzymania się od:
a. publikacji treści, które naruszają uczucia lub dobra osobiste innych Użytkowników – w tym treści powszechnie uznawanych za dyskryminujące, wulgarne, obsceniczne, poufne, pornograficzne.
b. nieuprawnionej działalności komercyjnej, reklamowej itp.
c. nieuprawnionego dokonywania testów bezpieczeństwa Serwisu, w tym działań, które mogą zostać uznane za celowe próby zdestabilizowania zaplecza Serwisu (ataki DDoS).
3. Serwis zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania portalu, lub jego części Użytkownikowi, jeżeli:
a. narusza on prawa i postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu. W szczególności zasady określone w punkcie 2. niniejszego rozdziału.
b. dopuszcza się działań na szkodę Serwisu lub innych użytkowników.

V. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis informuje, że podczas korzystania z portalu na komputerze Użytkownika zapisywane są dane, przede wszystkim pliki tekstowe, które wysyłane są do urządzenia końcowego (np. komputera lub telefonu, są to tzw. pliki cookies. Zapisywanie plików cookies jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na najwyższym poziomie.
2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w celach związanych z świadczeniem usług w zakresie Serwisu, a także zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą na przetwarzanie jego danych w celach m.in.: marketingowych, statystycznych i analitycznych.
3. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Serwisu i używania plików cookies można znaleźć pod adresem: https://mpress.pl/polityka-prywatnosci
4. Administratorem danych jest Serwis mpress.pl. Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. (szczegóły: https://mpress.pl/polityka-prywatnosci).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.
2. Regulamin może być zmieniany przez Administratora na zasadach określonych poniżej. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana w Serwisie wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie.
3. Zmiany w Regulaminie mogą zostać dokonane przez Administratora w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z merytorycznym lub technicznym aspektem funkcjonowania Serwisu, bądź z przyczyn związanych z działalnością Administratora. W szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, i zmian w zakresie usług świadczonych przez Administratora.
4. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z witryny internetowej mpress.pl, bądź którejkolwiek z jej podstron.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. W szczególności – oprócz aktów wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu – zastosowanie znajdują przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji umowy podlegają kognicji sądów polskich.
7. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie.
8. Powyższe postanowienia regulaminu Serwisu nie dotyczą treści pochodzących lub rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu za pośrednictwem usług zewnętrznych (np. DISQUS). Korzystanie z zewnętrznych narzędzi zaimplementowanych na stronie lub do których strona odsyła wymaga działania zgodnie z wewnętrznym regulaminem tychże usług.

Administracja mPress.pl